Vårt tilbud om coach­ing tar utgang­p­sunkt i vår kom­petanse innen psykolo­gi og vår erfar­ing fra arbei­d­slivet, både som led­er og funksjonær.

Sam­men avk­lar­er vi hvilke mål som pass­er med dine verdier og din per­son­lighet, og hvor­dan du når dem. Coach­ing omfat­ter pro­fi­l­analyse (NEO-PI) og stressmestring (Mind­ful­ness) der hvor det er ønske­lig og naturlig.