Om WISC-testing

Det har vært et ønske, formi­dlet til både Men­sa og Lykke­lige Barn, om å ha flere tilbud for pri­vat WISC-test­ing av barn. Dette skyldes delvis at PPT nødig utred­er barn bare for­di forel­dre mis­tenker at bar­net er begavet, og delvis at mange kom­muner har lang ven­tetid der WISC-test­ing er en flaske­hals. Gren­del tilbyr nå pri­vat WISC-test­ing.

Vårt tilbud er ikke et alter­na­tiv til en PPT-utred­ning. Kun PPT kan utføre utred­ninger, og bare de kan hen­vise til BUP og andre instanser. Men PPT kan ta imot en WISC-test utført av oss (sjekk først med din lokale PPT om de er vil­lige til det, og under­strek at bar­net blir WISC-testet av en psykolog), noe som kan bidra til at pros­essen går raskere. Der­som PPT ikke vil WISC-teste, er dette et tilbud til de som ønsker å få bekreftet om bar­net deres er begavet.

Tilbudet vårt inklud­er­er veiled­ning for forel­dre, uavhengig av testre­sul­tatet. Vi ønsker ikke å bare utføre en test – intel­li­gen­stest­ing av barn har flere etiske aspek­ter som ikke i like stor grad gjelder for vok­sne. Vi vil for­sikre oss om at bar­net forstår hva som skal skje, og at de vok­sne forstår hva resul­tatet innebær­er.

Du kan bestille time til test­ing via tele­fon på  455 19 40  eller ved å sende en e‑post til Rolf Lind­gren. Testin­gen tar nor­malt omtrent to timer. Infor­masjon om for­bere­delser og hvor­dan det foregår finner du her. Prisen for WISC-test­ing, som inklud­er­er selve WISC-pro­tokollen med alle skår­er, en skriftlig fork­larende rap­port og veiled­ning for forel­dre, er kr. 7.000,–.

En kunstnerisk tolkning av WISC-testing, ved Midjourney
En kun­st­ner­isk tolkn­ing av WISC-test­ing

Vær opp­merk­som på at dette er en pri­vat tjen­este uten refusjon­srett.

Om WISC

Erfar­ingsmes­sig finner jeg ofte ut om et barn er høy­be­gavet og føl­gelig har høyt læringspoten­siale, er skole­flinkt, eller begge del­er. Det er sjelden at bar­net ikke er noen av delene.
 
Av og til avdekker jeg diag­noser som BUP eller PPT ikke har fun­net, for eksem­pel stress­reak­sjon­er eller syns­forstyrrelser som kan maskeres som, og dermed feil­diag­nos­tis­eres som, ADD/ADHD, Asperg­er, eller oppo­sisjonell per­son­lighets­forstyrrelse.
 
Testen gir van­ligvis lite inter­es­sant infor­masjon der­som bar­net ditt klar­er seg godt. Den er et diag­nos­tisk verk­tøy og en vik­tig del av visse typer utred­ninger.
 
Vi anbe­faler å få testen gjen­nom PPT/BUP hvis mulig, siden det er bil­ligere. Det er imi­dler­tid noen ekstra fordel­er med å ta testen hos oss. Vi har erfar­ing med at PPT:
 
  • nek­ter å gi WISC-resul­tatene til forel­dre,
  • kun gir en skriftlig rap­port hvor skårene ikke er oppgitt direk­te (merk at “øvre del av nor­malom­rådet” kan være innen­for høy­be­gavet),
  • ikke bruk­er siste utgave av WISC (WISC‑V gir en del infor­masjon som WISC-IV ikke gir, og dette har vært avgjørende i flere sak­er).
Selve testen tar omtrent en time og et kvarter. Van­ligvis har vi en sam­tale før og etter testen og fort­set­ter dialo­gen over e‑post/telefon etter­på, der­som ønske­lig. Noe mer struk­tur­ert enn dette er erfar­ingsmes­sig vanske­lig å få til, da det er få forel­dre som har tid til å sette av hele dagen, og testen i seg selv er krevende for bar­net.
 
Vi tester med WISC‑V (WISC‑R, WISC-III og WISC-IV er tidligere utgaver av WISC).
 
Ytterligere veiled­ning er naturligvis mulig.
 
Vi har fly­t­tet til Levanger (ca tre kvarter nord for Værnes fly­plass), men vi er i Oslo med jevne mel­lom­rom og kan der­for teste der. Vi tar også imot på Levanger eller reis­er til deg om ønske­lig.
 
Se også:
 

WISC-venteliste

Vi er i Oslo med jevne mel­lom­rom, minst fire ganger i året, og prøver å få til WISC-test­ing da. Hvis du ønsker å bli opp­datert på neste gang vi er i Oslo, skriv deg på lista her: WISC-ven­teliste