Det forsknin­gen fra Skin­ner & Epstein vis­er, er at kreativitet han­dler om fire hov­ed­fak­tor­er som det går an å forstå og å  trene seg opp i.

Å fange opp

Kreative men­nesker lær­er seg måter å fange opp kreativiteten sin når den dukker opp – alt fra å gå rundt med notat­blokk for å få med seg kreative inn­fall, til å ha papir og blyant klart ved skrive­boret, til det å ha mulighet til å sette seg ned og jobbe når kreativiteten er der. Vi har kreative inn­fall hele tida, men vi ser ikke hvor mange og nyt­tige de er før vi lær­er oss å legge merke til dem og å fange dem.

Å utfordre

Kreativitet for­dr­er generering av atferd. En måte å generere atferd på er å sette seg selv i vanske­lige situ­asjon­er og prøve å løse dem. Utfor­drin­gen er å unngå at frus­trasjo­nen får en til å gi opp. Her treng det rett og slett bare tren­ing.

Å utvide

Jo mer du kan, desto mer kreativ er du – og siden kreativitet har røt­ter i mang­fold, er vari­asjon i atferd en nøkkel til kreativitet. Lær deg ting du ikke kan, og gjerne ting som ikke har noe med jobb å gjøre. Kreative men­nesker har i det min­ste over­flatekunnskap om veldig mange emn­er. Hvis du har under­ordnede som ønsker seg kurs i kurvflet­ting eller mid­de­lalder­sk rør­leg­gerkun­st, så er det ikke sikker det er ei dårlig invester­ing å la dem få det.

Å omgi seg

Én måte å generere atferd på, er å sørge for å holde omgivelsene vari­erte – både ved å omgi seg med mange ting, og ved å skifte dem ut regelmes­sig. Det er ikke uten grunn at kreative men­nesker har farg­erike arbei­d­splass­er. Dette er naturligvis dårlig nytt for de som lik­er min­i­mal­is­tiske kon­tor­land­skap, men de fort­jen­er da san­nelig dårlig nytt også.

Veien videre

Det er naturligvis mer til det enn dette – teorien er omfat­tende og basert på forskn­ing som dater­er seg helt tilbake til femti­tal­let. Men det som er vik­tig å merke seg her, er at det som skiller kreative men­nesker fra andre er at de har lært seg disse teknikkene, og at andre som bruk­er disse (og andre) teknikker blir kreative. En ting som er frus­tr­erende når man leser om kreatvitet i pressen er at så mange lat­er til å være fornøyd med å dele sine egne erfaringer uten å sette dem i sam­men­heng med et større ram­mev­erk som kan utvikles. Det er ikke nød­vendig å sitte på hver sin stein og synse, det finnes fak­tisk sol­id og etter­prøvbar kunnskap der ute.