Feilanset­telser koster. Alle som har måt­tet si opp noen, er klar over dét. Hva færre er klar over, er hvor mye det koster når man ikke tre­f­fer den helt rik­tige. Man vet jo ikke hvor godt den man ikke ansat­te ville ha gjort det.

Det viten­skapen sier, er at det er nor­malt nok­så enkelt å vite hvem som abso­lutt ikke duger til en still­ing. Det er van­ligvis ikke nød­vendig med ekstern hjelp til slikt: Din erfar­ing og fagkunnskap vil kunne fortelle deg hvem som ikke pass­er. Det som er min­dre kjent, er at det er vanske­lig å vite hvem av en gruppe egnede kan­di­dater som vil gjøre det best, og at det kan være stor forskjell i innt­jen­ing på ellers passende kan­di­dater.

Da dreier det seg ikke bare om hvem som pass­er best inn i kul­turen. Forsknin­gen vis­er at det kan være stor forskjell på hvor godt en gitt per­son vil klare jobben. Det løn­ner seg så å si alltid å gjøre en grundig jobb når man eval­uer­er kan­di­dater: Den beste kan stå for en mye mer sol­id innt­jen­ing enn den nest beste.

Hvis man lar være å gjøre job­b­analyse og per­son­liget­stest­ing før anset­telse, vet man hva man får, og man vet hva man ikke får. Prob­lemet er at det kan ikke gjøres av hvem som helst. Man må fak­tisk forså sam­men­hen­gen mel­lom job­b­analyse og per­son­lighet­stest, og hva testen fak­tisk forteller. Det er der­for du trenger en ekspert til dette.

Ved hjelp av sol­id fagkunnskap kan vi avgjøre hvem som mest sannsyn­lig vil stå for det største bidraget til bunnlin­jen av de aktuelle kan­di­datene.

For å avgjøre hvem som er best egnet, gjør vi en analyse av kravene til still­in­gen med utgangspunkt i den kunnskapen som allerede er i bedriften. Deretter analy­ser­er vi kan­di­datene for å finne den som har det beste samsvaret mel­lom krav til still­ing og per­son­lig pro­fil. Analy­sen av still­in­gen, og analy­sen av den som blir ansatt, vil gi verdi­full infor­masjon til videreutvikling både av still­in­gen og av de som beset­ter den.