Det er ikke noe mys­tisk med kreativitet. Men­nesker er kreative hele tida, men får ikke utnyt­tet kreativiteten. Bare noen få kan være kreative genier, men alle kan lære seg å utnytte mye mer av kreativiteten sin.

Robert Epstein, tidligere redak­tør for Psy­chol­o­gy Today, utviklet teorien om gen­er­a­tivitet ved Har­vard 1970–1990. Teorien vis­er at det er lett å legge arbei­ds­forhold til rette for å øke den nyt­tige kreativiteten på arbei­d­splassen.

Vi kan måle

  • kreativitet hos medar­bei­dere
  • kreativitet hos ledere
  • i hvor stor grad arbei­d­splassen leg­ger til rette for kreativitet

og på bak­grunn av dette hjelpe til med å sette i gang tiltak som vil gjøre medar­bei­derne mer kreative, og arbei­d­splassen til et sted som tar vare på kreativiteten hos alle.

Se også fire fak­tor­er som frem­mer kreativitet.