Faglig overtro Om tro på klinisk intu­isjon og egen vur­der­ing­sevne

IQ-test­ing og sakkyn­dighet Om rik­tig bruk av evnetetest­ing

Car­ing for your intro­vert Den klas­siske artikke­len om hvor­dan leve med intro­vert.