Etter sjokket: Traumatisk stress og PTSD

Etter sjokket: Traumatisk stress og PTSD
Etter sjokket: Trau­ma­tisk stress og PTSD

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livsstuende hendelser gjør noe helt spesielt med oss. Kroppen reagerer på en måte vi kanskje aldri har opplevd før, og som kan virke skremmende. Slike brå og uventede hendelser fører til traumatisk stress, som kan utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mishandling mobbing, overgrep eller omsorgssvikt kan også føre til helseproblemer, kanskje mange år etterpå.

Nille Lau­vås over­levde bomben i reg­jer­ingskvar­talet 22. juli 2011. Etter­på ville hun lese mer om traumer, men fant ingen bøk­er som beskrev traumer på en let­tfat­telig måte. Sam­men med psykolog Rolf M.B. Lind­gren skrev hun dermed den første norske boka for men­nesker som har opplevd trau­ma­tiske hen­delser, deres pårørende og andre som bistår trau­ma­tis­erte men­nesker. Boka er let­tlest, skrevet for men­nesker som kan ha prob­le­mer med hukom­melsen og kon­sen­trasjon­sev­nen.

Les første kapit­tel her.

Lau­vås, N. & Lind­gren, R. (2015)Etter sjokket: Trau­ma­tisk stress og PTSD. Oslo: Aschehoug

Jeg var Face­book-venn med Nille for­di jeg har job­bet sam­men med hennes mann, og hadde truf­fet henne ved noen få anled­ninger.  Hun hadde, hvor nøye vet jeg ikke, ful­gt med på bloggen min og vis­ste at jeg hadde hatt trau­ma­tis­erte i behan­dling, og sendte meg ei meld­ing hvor hun lurte på om jeg trodde det var grunnlag for å skrive ei bok som dette og om jeg kunne tenkt meg å være med­for­fat­ter. 

Hun glem­mer aldri svaret hun fikk, sier hun:  «Ja og ja.» Det var visst typisk nerd.