Intelligens blir gjerne definert som de kognitive egenskapene som er nødvendige for å oppnå sosioøkonomisk suksess. Med kognitive egenskaper mener vi først og fremst egenskaper som har med tenking og oppfattelse å gjøre. Med sosioøkonomisk suksess mener vi først og fremst slike ting som god helse, solid vennekrets, stabilt parforhold, trygg jobb og høy inntekt. En intelligent person har større sjanse for å oppnå dette en en som er mindre intelligent. Hvorvidt vedkommende ønsker det er en annen sak, men de aller fleste mennesker har mål i livet som lignet på disse.

Hva måler IQ-tester?

Intelligenstester skal måle intelligens. Det gjør de ved å teste hvor god man er til å løse oppgaver som har vist seg å henge sammen med sosioøkonomisk suksess: oppgaver som det har vist seg at mennesker som oppnår lav sosioøkonmisk suksess pleier å være dårlige på, og mennesker som oppnår høy sosioøkonomisk suksess pleier å være gode på. Slike egenskaper er bl.a. romforståelse, almenkunnskap, korttidshukommelse, mønstergjenkjennelse, etc.

Hvordan lages IQ-tester?

IQ-tester lages ved at mennesker som kan mye om tenkning og ingelligens foreslår oppgaver som så blir testet på forsøkspersoner. De oppgavene som viser forskjell på mennesker blir beholdt, de som ikke gjør det blir forkastet. En referansegruppe tar så testen når den er ferdig, og den skåren man får når man tar testen viser hvor langt unna middels man er. Den gamle formelen IQ = mental alder/kronologisk alder er forlatt forlengst.

Å lage en IQ-test er et stort og kostbart prosjekt. Derfor er utvalget av gode IQ-tester i Norge nesten ikke tilstede. Det skrives ofte i media at den eller den «lager IQ-testene til Mensa». Dette er absurd, å lage en god IQ-test krever massevis av tid, mennesker og penger.

Det er ingen logisk grunn til at de oppgavene som brukes i intelligensteser måler det de skal måle – det er oppdaget ved forskning og bekreftet ved studier.

Kan man trene opp intelligens?

Forsøk gjennom mange år viser at gevinsten man kan få ved å utføre øvelser som skal øke intelligens er liten. Man kan trene opp evnen til å løse IQ-tester, men det øker ikke intelligensen. De færreste gjør det, og når man tar IQ-tester skal man få fratrekk for å ha erfaring med å ta tester fra før. Det man kan trene opp, er evnen til å bruke det man har.

Er det ikke naivt å tro at intelligens kan oppgis ved et enkelt tall?

Forskning viser at dersom man plukker vilkårlig to grupper à 100 jevnaldrende voskne mennesker som skårer henholdsvis 85 og 115, vil det være tydelige forskjeller mellom gruppene. Den som består av mennesker som skårer 115 vil ha flere rike, flere med god helse, færre som har sonet, etc. Alt dette kan bestemmes ved bare ét tall.

Dette er naturligvis likvel ikke hele historien. Den er omfattende og komplsiert og kan ses på som kommentarer og tillegg til det ovenstående.