Få skred­der­sy­dd en per­son­lighet­stest til akku­rat ditt for­mål. Skal du gjøre en kun­de­un­der­søkelse, avgjøre hvem som pass­er sam­men, eller avdekke moti­vasjon, men ønsker full inte­grasjon med dine sys­te­mer, eller trenger du bare et lite utsnitt av per­son­lighet eller moti­vasjon?

Grun­nen til at vi kan til­by dette er at vi ikke bare vet hvor­dan per­son­lighet­stester lages. Vi vet hva pro­fi­lene du får betyr, også. 

Dag­bladets val­go­mat høsten 2021 forteller deg ikke bare antatt par­tiprefer­anse, men også vel­ger­per­son­lighet. Dette fikk vi til for­di vi vet sam­men­heng mel­lom per­son­lighet og indi­vudu­elle prefer­anser, og kunne utvikle en test som målte moti­vasjon ut fra de spørsmå­lene som Dag­bladet alt hadde val­gt.

DNB har utviklet en test som skal brukes til veiled­ning av nye og særlig unge kun­der uten erfar­ing som lån­tagere. Den fanger blant annet opp ting som har å gjøre med egen økonomisk atferd som kan være nyt­tig å vite.

Digleefy har utviklet et omfat­tende team­byg­gingsap­pa­rat, RoleFindr, basert på Gren­dels skred­der­søm.

Meningsmålings­byråer trenger av og til å vite noe om respon­den­tens per­son­lighet. Da er det prob­lema­tisk å bruke en full per­son­lighet­stest. Vi kan velge ut akku­rat spørsmå­lene du trenger.

I til­legg til å måle gunn­leggende per­son­lighet basert på Big 5, kan vi også måle hva som motiver­er, hvor­dan du fore­trekker å bidra på jobb, hvem som pass­er i par­forhold, og mye annet.