Gren­del kan til­by hjelp med sta­tis­tisk analyse av data­ma­te­ri­ale.

Sit­ter dere på masse tall­ma­te­ri­ale, men har ikke tid til å gå gjen­nom og analy­sere den?

Har dere en jevn strøm av kun­der som dere gjerne skulle visst mer om, men vet ikke hvor­dan dere fanger opp infor­masjon om dem og analy­ser­er den?

Gren­del kan gjøre de analy­sene dere trenger for å få mening ut av dataene. 

Vi bruk­er bare open source soft­ware (R). Vi gjør alle analy­sene gjen­bruk­bare. All kode vi pro­duser­er er kun­dens eien­dom.

Ønsker du busi­ness intel­li­gence, er det ikke oss du skal spørre (men vi vet hvem). Vi er mer stedet du kan beg­ynne.