Etter over 250 utred­ninger av høy­be­gavelse, mange besøk på skol­er og hos forel­dre, og ikke minst deltatt på kon­fer­anser, sam­talt med andre fag­folk og satt oss inn i lit­ter­a­turen, har vi fått vari­ert og sol­id kom­petanse innen veiled­ning og råd­givn­ing til skol­er og forel­dre.

Det vi vet fra viten­skapelige studi­er, er at de fleste barn som skår­er høyt på intel­li­gen­stester (van­ligvis WISC) klar­er seg bra. Det vi støter på, er unntak­ene. Mange av dem har fått rolle som prob­lem­barn. Mange av dem har diag­noser, og mange av dem har ikke den diag­nosen de skulle ha hatt. Det vi særlig har sett, er dette:

Hvor utrolig det enn kan høres, er det under­diag­nos­tis­er­ing av det som pop­ulært kalles ADHD, og som i hel­sevesenet kalles forstyrrelse av aktivitet og opp­merk­somhet. Det stem­mer at barn som ikke skulle ha hatt denne diag­nosen av og til får den, men det er svært van­lig at barn som burde ha fått diag­nosen, heller blir avfeid som bråk­makere, eller at forel­drene får skylden.

Det som pop­ulært kalles Asperg­er, og som er en av diag­nosene under gjen­nom­gripende utviklings­forstyrrelser, lat­er til å være over­diag­nos­tis­ert. Ofte ser vi at høy­be­gavede barn som utvikler strate­gi­er for å få være i fred, eller som får sære inter­ess­er, feilak­tig får Asperg­er-diag­nose.

Syns­forstyrrelser er utbredt. Det er en del sjeldne syns­forstyrrelser, særlig prob­le­mer med sam­syn, som gir symp­tomer som kan ligne på ADHD. Vi har oppdaget pus­sig mye av dette.

Barn er men­nesker, og som men­nesker har de per­son­lighet. Enkelte barn har rett og slett en per­son­lighet som ikke pass­er godt med skolen.  I utgangspunk­tet er høy­be­gavede barn tilpas­nings­dyk­tige, men enkelte av dem utvikler strate­gi­er for å håndtere skole­hverda­gen på måter som skaper prob­le­mer både for dem selv og for andre.

Av og til blir det kon­flikt mel­lom lærere og forel­dre. Vi har god erfar­ing med å løse opp i slike kon­flik­ter.

Vi bidrar med alt fra tele­fon­sam­taler til obser­vasjon i skole, utar­bei­delse av IOP-er, og kurs­ing av forel­dre og lærere.