Psykolo­gi er, i prin­sip­pet, en viten­skap. Det betyr at metoder som psykologer bruk­er – både når psykologer design­er bruk­er­grens­es­nitt i data­mask­in­er eller kon­troll­pan­el­er i kjernekraftverk, når de hjelper til med å velge ut hvem som skal få en jobb eller bemanne et team, eller når de virk­er som ter­apeuter – bør klien­tene for­vente at psykolo­gen bruk­er de beste meto­dene som er tilgjen­gelig. Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi for­p­lik­ter seg til å være opp­datert innen alle aktuelle fagfelt hvor det ytes bis­tand, og i den grad det er mulig, å bruke metoder hvor effek­ten er kjent og utprøvet. Evi­dens­basert metode betyr at meto­den blir val­gt med utgangspunkt i det aktuelle prob­lemet. Ingen metoder er evi­dens­basert i seg selv. Å arbei­de evi­dens­basert betyr til enhvert tid å bruke den meto­den som har best doku­mentert effekt på det aktuelle prob­lemet.