Job­b­analy­sen gir infor­masjo­nen som trengs til

  1. still­ingsan­non­sen
  2. inter­vjuet
  3. refer­ans­es­jekken

slik at det blir mulig å skrive en tre­f­fende still­ingsan­nonse, og å vite hvilke egen­skaper det bør ses etter under job­bin­ter­vjuet. Kom­bin­ert med per­son­lighet­stest gir det mulighet til å få full over­sikt over hvilken kan­di­dat som pass­er aller best til still­in­gen.

Den enkleste job­b­analy­sen består av 57 spørsmål som bør besvares av minst fire men­nesker som har greie på still­in­gen. Dette gjør det mulig å invol­vere men­nesker i bedriften i rekrut­terin­gen ved å gi dem anled­ning til å si sin mening. Det er også mulig å få en tabell over hvor enige de som har svart er med hveran­dre. Når alle har besvart, lages det en opp­sum­mer­ing som forteller hva som kreves i still­in­gen av

  • Læring­sevne
  • Atferd­spro­fil
  • Moti­vasjon

Det er mulig å bruke resul­tatet selvs­tendig, men det er også mulig å kom­binere det med en per­son­lighet­stest. Da vil per­son­lighet­stesten fortelle

  • hvem av kan­di­datene som lettest vokser inn i still­in­gen.
  • hvor­dan kan­di­dat­en skal coach­es for å trives og vokse i still­in­gen.

alt sett i lys av job­b­analy­sen.

Per­son­lighet­stest kom­bin­ert med job­b­analyse gir så høy tre­ff­sikker­het som det er mulig å få med enkle midler. Sannsyn­lig innt­jen­ing hos de som ansettes mer enn dobles sam­men­lignet med tradis­jonelle metoder (inter­vju, refer­ans­es­jekk, CV-sjekk).