Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre

Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre
Hvem er du? Hvor­dan forstå deg selv – og alle andre

Hva er typisk deg? Og hvem fun­ger­er du best med? Er du åpen, plan­mes­sig, ekstravert, med­men­neske­lig eller nevro­tisk? Forskn­ing har vist at vi alle kan opp­sum­meres med vekt på en av disse fem fak­torene. På en let­tlest og under­hold­ende måte får du vite mer om din egen per­son­lighet og ikke minst hvor­dan den går overens med andre. Her lær­er du hvem du er i forhold til de rundt deg og får vite hvor­dan kunnskap om per­son­lighet kan gjøre deg til en bedre sjef, kol­le­ga, venn eller sam­boer. Boken er skrevet av Pet­ter Schjer­ven, kjent fra TV-pro­gram­met Typisk deg, og Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren, psykolo­gen som tester alle kjendis­ene til P2s Sånn er du. Av alle han har under­søkt er for øvrig Pet­ter den som er nærmest gjen­nom­snit­tet.

Litt mer utfyl­lende om boka her.

Lind­gren, R. & Schjer­ven, P. (2022)
Hvem er du: Hvor­dan forstå deg selv –og alle andre Oslo: Vig­mostad­B­jørke

De ringte meg og spurte om jeg ville skrive bok om per­son­lighet.  Jeg sa ja. 

Jeg øns­ket meg en med­for­fat­ter, og spurte Pet­ter. På det tid­spunk­tet trodde jeg at jeg kunne skrive. Jeg hadde gitt ut to bøk­er fra før, og har pub­lis­ert masse, og får generelt gode tilbakemeldinger. 

Pet­ter, der­i­mot. Han kan skrive.