Fil­ip­pinske og colom­bianske myn­digheter krev­er at søkere om adop­sjon  må gjen­nomgå psykol­o­gisk eval­uer­ing før adop­sjon, samt at psykometrisk test­ing bruk­er som en del av eval­uerin­gen. Til dette for­målet brukes NEO-PI og MMPI-2-RF. NEO-PI  er en klinisk per­son­lighet­stest. Den er laget for å kart­legge per­son­lighet i hen­hold til De fem store per­son­lighets­di­men­sjonene (The Big Five per­son­al­i­ty tax­on­o­my), som er den teo­retiske mod­ellen av per­son­lighet som brukes mest i psykol­o­gisk forskn­ing. MMPI-2-RF er et instru­ment som er ment å screene for psyki­a­triske til­stander. MMPI-2-RF er den siste rev­iderte utgaven av MMPI, som er en av ver­dens mest anerk­jente psykometriske tester til klinisk bruk. Pros­essen er som føl­ger:
  1. Vi sender ut lenker til test som kan tas via net­tet. Vi trenger da navn, epost, tele­fon­num­mer til de som skal ta testen.
  2. Testen må tas overvåket. I prak­sis betyr det at vi formi­dler kon­takt med sted­er hvor testen kan tas under overvåkn­ing, for­trinnsvis lokale bib­liotek­er.
  3. Kopi av sosial­rap­port sendes meg (epost, fax eller brev). Da slip­per vi å ta det kliniske inter­vjuet helt på nytt.
  4. Det gis tilbakemeld­ing basert på testen i en sam­tale på ca. en time. samt et inter­vju på ytterligere én time. Skype brukes der hvor det ikke er prak­tisk mulig å møtes ansikt til ansikt.
  5. Gren­del lev­er­er rap­port basert på test og inter­vju. Rap­porten til Fil­ip­pinene skrives på engel­sk, slik at over­set­telse ikke er nød­vendig. Rap­porten til Colom­bia skrives på norsk og må føl­gelig deretter over­settes til span­sk.
Vi har ikke formelt samar­beid med noen adop­sjons­formi­dlere, men har løpende dia­log for å sikre at rap­portene til­fredsstiller fil­ip­inske myn­digheters krav.