Hvordan bli mer effektiv i å få gjennom forslagene dine?

Å få gehør for ideer kan være vanske­lig. Teknologibedrifter kan være svært for­sik­tige med nye ideer selv når det er menin­gen at de skal ligge i forkant. Psykol­o­giske pros­ess­er kan virke på alle nivåer. Mange av disse pros­essene er kjent og mulig å gjøre noe med. Kjen­ner du disse, blir det let­tere å få aksept for å vur­dere og gjen­nom­føre ideene dine.

Du lær­er å se, tolke, forstå og påvirke de psykol­o­giske aspek­tene ved beslut­ning­spros­essen og beslut­ningstakerene fra forskjel­lige vin­kler og per­spek­tiv­er.

I til­legg til å lære grunn­leggende sal­g­steknikk, lær­er du å forstå hva som skjer med men­nesker når de skal vur­dere forsla­gene dine. Vi tar også for oss forskjel­lige men­nes­ketyper, hvor­dan du kjen­ner dem igjen, og hva slags ideer de fall­er for.

Du lær­er også å kjenne igjen dine egne følelser, slik at du ikke så lett lar deg slå tilbake av ned­er­lag, men lær­er og vokser på dem.