Denne work­shopen gir anled­ning til å kart­legge hvor­dan kunnskap om forskjeller i per­son­lighet kan gi mer forståelse om hvor­dan samar­beid kan foregå, og hvilke utfor­dringer som bør tak­les.

Big 5‑analyser blir brukt til å gi et bilde av hele pros­jek­t­grup­pa, avdelin­gen, led­er­grup­pa – eller hvem man finner det naturlig å se på. Alle blir Big 5‑testet, og alle får tilbakemeld­ing og kopi av sitt eget testre­sul­tat. Resul­tatene for grup­pa blir vist fram grafisk, og gir godt utgangspunkt for diskusjon.

Mod­erne per­son­lighet­sp­sykolo­gi blir gjen­nomgått såpass detal­jert at det blir mulig å forstå sin egen Big 5‑profil.

Stør­relsen på grup­pene kan være fra 4 og utover til hele avdelinger. Det fun­ger­er svært bra med ca 20.  Opp­legget kan skred­der­sys. Men et typisk opp­legg er:

  1. Pre­sen­tasjon av grunn­leggende teori og bak­grunn. Vi hold­er det prak­tisk, hen­sik­ten er at deltak­erne dels skal forstå at vi befinner oss på viten­skapelig trygg grunn, dels at alle skal få nok forståelse til å dra prak­tisk nytte av den kunnskapen de får.
  2. Gjen­nomgåelse av hva fak­torene og faset­tene i NEO-PI betyr, da selvsagt med anled­ning til å stille spørsmål under­veis. Slik bevar­er vi anonymitet i detal­jene i resul­tatene, sam­tidig som hver enkelt får anled­ning til å sette seg inn i sine resul­tater.
  3. Visuell frem­still­ing av resul­tatene på grup­penivå. Slik blir det belyst hvilken pro­fil bedriften har, og hva dette kan bety for videre strate­gi­er.
  4. Diskusjon. Hva betyr dette for oss?

Disse work­shopene kom­bineres gjerne med strate­gisam­linger.

Erfar­ingsmes­sig blir diskusjonene svært nyt­tige – kan­skje for­di temaer som oppleves vanske­lig å ta opp, frem­står klarere og i nøy­tralt og ufarlig språk. Det gir også en og annen aha-opplevelse å se hvor­dan per­son­lighet fordel­er seg.