Hva vil det si å være introvert?

Siden du leser dette, reg­n­er jeg med at du enten er mer enn van­lig inter­essert i psykolo­gi, eller at du har fått med deg at det har vært en del skriver­ier om intro­verte i det siste. Her forsøk­er jeg å sette dette i en slags sam­men­heng.

Introvert/Ekstravert

I Jungs typologi

I hov­ed­sak er det to forskjel­lige forståelser av hva intro­ver­sjon er for noe. I Carl Gus­tav Jungs typolo­gi (se f.eks. boka Psy­cho­log­i­cal Types, gitt ut på Routeledge) skiller han mel­lom intro­ver­sjon og ekstra­ver­sjon som to vidt forskjel­lige ori­en­teringer mot ver­den. Den intro­verte hen­ter ener­gi fra tanker og ideer, mens den ekstro­verte hen­ter ener­gi fra ting og men­nesker.

I trekkteori

Mulig det vil føre for langt i redegjøre utfyl­lende for hva trekk­te­ori er for noe. Men her ses ekstro­ver­sjon og intra­ver­sjon som to ytter­punk­ter på en skala, hvor de fleste ikke er noen av delene, men midt i mel­lom, og hvor intro­ver­sjon ikke er noe annet enn fravær av ekstra­ver­sjon. Det betyr ikke at det ikke kan være store forskjeller mel­lom intro­verte og ekstraverte. Kulde er ikke noe annet enn fravær av varme, likev­el er det stor forskjell mel­lom som­mer og vin­ter.

– ❦ –
Introvert, ved Midjourney
Intro­vert

Den mest kjente per­son­lighet­stesten som er basert på Jungs ideer er MBTI. Her ser man alt­så på ekstra­ver­sjon og intro­ver­sjon som to forskjel­lige ting – to forskjel­lige ori­en­teringer mot ver­den. Det sies at Jung opp­fant begrepet for å fork­lare hvor­for Freud røk uklar med Adler og ham selv – Adler og Jung var intro­verte, mens Freud var ekstro­vert. Dette er da et tidlig forsøk på å fork­lare kon­flikt med per­son­lighets­forskjeller.

I MBTI får vi vite at det er 70% ekstraverte og 30% intro­verte. Det antas da at intro­ver­sjon og ekstra­ver­sjon er noe som finnes ute i ver­den, omtrent som høyde og vekt, og at dette kan måles. Fullt så enkelt er det ikke. Per­son­lighet­strekk er hypotetiske begreper, de er aggre­gater av observert atferd, og det er — i hen­hold til mod­erne psykometrisk teori — testen, ikke ver­den som sådan, som bestem­mer hvor stor andel det er.

The Bell Curve
Norm­lal­fordel­ing av per­son­lighet

Innen mod­erne psykometrisk tankegang vil 16% være intro­verte, 16% være ekstro­verte, og 68% vil være midt i mel­lom. Hvor grensene settes avhenger av hvor­for man set­ter dem. Nor­malt er det sånn at et stan­dar­d­avvik i forskjell er nok til å merke forskjell fra det som er i midten.

Kan introverte være ekstraverte?

Nei. Men det er antagelig feil spørsmål.

Intro­verte kan ikke være ekstro­verte på samme måte som at Norge ikke kan ha tropekli­ma selv om Norge av og til har tropenet­ter (av samme grunn kan ikke stormer ha orkan i kas­tene, selv om jour­nal­is­tene tror det).

Intro­ver­sjon og ekstra­ver­sjon er eksem­pler på fore­trukne måter å være på. De er aggregerte (abstrak­te, opp­sam­lede, sta­tis­tiske) stør­relser. Intro­verte kan oppføre seg, i korte eller lengre peri­oder gitt litt anstren­gelse, som ekstraverte gjør. Men ofte hold­er det å kunne oppføre seg som midt i mel­lom …

Hva duger introverte til?

Det meste som ekstro­verte duger til – når en still­ingsan­nonse nevn­er at de gjerne vil ha utad­vendte, men­er de antagelig snill og grei som syn­onymt med utad­vendt. Det kan intro­verte også fint få til. Det er verre når de som anset­ter ikke vet forskjellen mel­lom intro­vert og sur og tverr - og bruk­er per­son­lighet­stester de ikke forstår. Når intro­verte klar­er seg i noen av de få still­in­gene som ekstro­verte klar­er seg bedre i — still­inger med ustrakt kun­dekon­takt for eksem­pel — er det gjerne for­di de gjør om på opp­gavene slik at de får gjort det de skal med min­dre kun­dekon­takt. Still­inger for ekstro­verte er gjerne laget av ekstro­verte, de kan ha lite effek­tiv bruk av tid for­di de ekstro­verte vil ha utstrakt kon­takt med men­nesker som frynsegode.

Introvert pride

Selv om jour­nal­is­ter tror at det er ei nylig utgitt bok (2012) som er grun­nen til oppdagelsen av de intro­vertes fortr­e­f­fe­lighet, har MBTI (hvor det legges stor vekt på at intro­ver­sjon er ei ori­en­ter­ing, ikke en kvalitet) sør­get for at nerder over hele ver­den har kjent til intro­ver­sjon siden i hvert fall 80-tal­let. Du kan finne din MBTI-type ved å se på www.keirsey.com. Du får fire bok­staver, den første er I hvis du er intro­vert og E hvis du er ekstro­vert eller midt i mel­lom (hvis du spør meg eller andre skolep­sykometrikere).

Den første tek­sten som gjorde intro­ver­sjon pop­ulært utover nerdekretser, tror jeg i hvert fall, er en artikkel fra The Atlantic i 2003: Car­ing for your intro­vert. Den gikk jor­da rundt, og i og med at The Atlantic er et livsstils­ma­gasin for massene, bidro artikke­len til å gjøre intro­ver­sjon kjent og la nok et slags grunnlag for å gi begrepet aksept.

Men det vi snakker om i våre dager, er antagelig 

Jeg har ikke lest den sjøl ennå, men har fått de varmeste anbe­falinger av folk som nor­malt er til å stole på. Den er på lista mi.

Det er ikke noe galt i å være intro­vert. Det er bare ukjent – for­di det ikke er så lett å legge merke til.