Ønsker du Big 5‑personlighetstest som i «Sånn er du»?

Gren­del veiled­er Har­ald Eia og Nils Bren­na. Hvor­dan du kan ta samme test står det om her.

ADHD-utredning for voksne

Prvi­at utred­ning, ikke nød­vendig med hen­vis­ning fra lege. Ring 455 19 40 eller send epost til [email protected].

Bedriftstjenester

Gren­del hjelper til ved anset­telser for å plukke ut akku­rat den som vil ha best resul­tatopp­nåelse, basert på dine kri­terier og verdier. Vi hjelper til å sette sam­men effek­tive pros­jek­t­grup­per eller led­er­grup­per. Vi hjelper deg å forstå hva som skal til for å gjøre best mulig jobb i de still­in­gene du har ans­var for.

Ved siden av den kliniske prak­sisen, gjør Gren­del en god del friv­il­lig arbeid og formidlingsar­beid, samt utvikling av gratis per­son­lighet­stester. Vi set­ter pris på all støtte vi får til dette. Det kan f.eks. gis via vår Patre­on-side.

En enkel, gratis Big 5‑test:

Den off­isielle per­son­lighet­stesten til «Hvem er du — hvor­dan forstå deg selv (og alle andre).

Testen måler deg opp mot de fem fak­torene som dan­ner grunnlaget for Big 5 og fem­fak­tor­mod­ellen. Den er slett ikke dårlig.

En podcast om intelligens og personlighet

Vi skriver bøker:

Hvem er du? Hvordan forstå deg selv - og alle andre Hvem er du? Hvor­dan forstå deg selv — og alle andre

reviews: 1
rat­ings: 13 (avg rat­ing 3.46)

Typografi og Macintosh Typografi og Mac­in­tosh

rat­ings: 1 (avg rat­ing 5.00)

Etter sjokket: Traumatisk stress og PTSD Etter sjokket: Trau­ma­tisk stress og PTSD

rat­ings: 3 (avg rat­ing 4.00)

Foredrag om WISC-testing av høybegavede barn

Ønsker du å være med på neste runde med WISC-test­ing i Oslo? Sett deg på ven­teliste her:

https://www.grendel.no/wisc-venteliste/