Nytt: Behan­dling av angst og fobier med vir­tu­al reality.

Vir­tu­al real­i­ty kan brukes for å skape et trygt miljø for å bli kjent med, og utfro­dre vanske­lige følelser. Vi samar­bei­der med norske og uten­landske leverandør­er av teknolo­gi som kan hjelpe med 
 • Akro­fo­bi (Høy­deskrekk),
 • Avhengighet (Spe­sielt rusavhengighet som alko­hol, tobakk, cannabis)
 • Aero­fo­bi (Fly­skrekk)
 • Ago­rafo­bi (Frykt for ukjente omgivelser)
 • Amax­o­fo­bi (Frykt for bilkjøring)
 • Mob­bing (føl­geprob­le­mer av trakasser­ing på skolen)
 • Klaus­tro­fo­bi
 • Depresjon
 • Spise­forstyrrelser
 • Gen­er­alis­ert angst
 • Sprøyteskrekk og annen frykt for medisin­sk behan­dling
 • Mind­ful­ness
 • Nevroutvikling (hjelp for barn innen autisme­spek­teret)
 • Nyk­to­fo­bi (mørkred­sel)
 • OCD
 • Smerte­hånd­ter­ing
 • Pre­sen­tasjon­er
 • Stress og traumer
 • Avs­lap­n­ing
 • Søvn­vansker
 • Sosial angst
 • Syk­dom­sop­plevelse
 • Idrettsutøvelse
 • Eksamen­sangst
 • Zoofo­bi (frykt for edderkop­per og andre dyr)