Skulle du ønske det var mulig å sette opp en liste med egen­skaper hos en per­son, og så finne ut i hvor stor grad ved­k­om­mende fak­tisk har de egen­skapene? I veldig mange sam­men­henger er det fak­tisk mulig!

Blant egen­skaper det er mulig å måle, er:

  • Sosial tilpas­ning­sevne
  • Moti­vasjons­fak­tor­er
  • Stressmestring
  • Læringsstil
  • Energinivå
  • Led­ere­gen­skaper
  • Sal­gsegen­skaper
  • Stå-på-vil­je
  • Etc

Det leveres en skriftlig rap­port som forteller om led­er­stil, kom­mu­nika­tiv stil, moti­vasjon, samar­beid, tenkestil samt de spørsmå­lene du særlig øns­ket belyst. Det gis imi­dler­tid ingen råd om egne­thet til en bestemt still­ing, da er det mer rel­e­vant med en sluttvur­der­ing.