Typografi og Macintosh

Typografi og Macintosh
Typografi og Mac­in­tosh

De fleste som arbei­der med tek­st­be­han­dling og elek­tro­n­iske sideom­brekkings- pro­gram­mer man­gler grunn­leggende typografisk innsikt. Denne boka ret­ter på det, og vil være en nød­vendighet for alle som er inter­essert i å pre­sen­tere tekst på en måte som foren­er høy les­barhet med et godt utseende.

 

De små finessene som gir et doku­ment pro­fesjonelt utseende blir behan­dlet punkt for punkt, med særlig vekt på det som er spe­siellt for norske tradis­jon­er.

Det er ikke tatt utgangspunkt i noe bestemt tek­st­be­han­dling­spro­gram, så alle kan være med, også de som ikke bruk­er Mac­in­tosh.

Lind­gren, R. (1992).Typografi og Mac­in­tosh. Oslo: Spar­ta­cus For­lag. ISBN 9788243000148.

Utgitt i 1992, kan­skje litt for inspir­ert av Robin Williams «The Mac is not a Type­writer». Bak­side­tek­sten var nok preget av at ingen av de implis­erte kunne noe om salg den­gang, den er litt cringe nå, som de unge sier.

Den var preget av at den­gang var desk­top pubish­ing fort­satt nytt og spen­nende.

Bak­grunnshis­to­rien for boka var egentlig at jeg hadde blitt shang­hai­et inn i mål­styret i Mål og makt – Noreg mål­lags målpoli­tiske tidsskrift (Ja, jeg er for å holde på nynorsken). Sam­tidig hadde jeg beg­y­nt å stud­ere realfag, og hadde kom­met over sideom­brekking­spro­gram­met LaTeX. Mål og makt var med i Norsk Tid­skrift­fo­rum. De argu­menterte for at tidsskriftene spleiset på å spleise på en data­maskin som alle kunne dele tid på, til egen­pro­duk­sjon. Jeg tenk­te at det burde vi jo kunne få til sjøl, og to num­mer av Mål og makt ble satt i LaTeX. Så fikk jeg til­gang på Mac.

Jeg så fort at mye av det som ble gitt ut var av svært inter­es­sant typografisk kvalitet, og at noen burde gjøre noe med det.