Grendels verdier

Grendel er forankret i følgende verdier, som danner grunnlaget for våre faglige retningslinjer for vår terapeutiske praksis og vår relasjon til klientene:

Empati og respekt Vi møter klientene med empati, forståelse og respekt for deres unike opplevelser og perspektiver. Vi verdsetter mangfoldet og anerkjenner at hver klient har sin egen unike vei mot helbredelse og vekst.

Kvalitet og evidens Vi er forpliktet til å levere behandling av høy kvalitet basert på evidensbaserte metoder og beste praksis. Vi holder oss oppdatert på forskning og utvikling innen psykologi for å sikre at vårt arbeid er faglig oppdatert og effektivt.

Tillit og konfidensialitet Vi skaper et trygt og fortrolig terapeutisk rom der klientene kan åpent dele sine bekymringer og utfordringer. Vi ivaretar klientenes konfidensialitet og sikrer deres tillit gjennom etiske retningslinjer og profesjonell praksis.

Empowerment og autonomi Vi støtter klientene i å oppdage sin egen indre styrke og ressurser, og oppfordrer dem til å ta ansvar for sin egen helbredelsesprosess. Vi verdsetter klientenes autonomi og samarbeider med dem for å sette mål og ta informerte beslutninger.

Kontinuerlig vekst og læring Vi er engasjert i vår egen personlige og faglige utvikling. Vi søker kontinuerlig læring,  faglig utveksling og refleksjon for å forbedre våre terapeutiske   ferdigheter og tilby best mulig støtte til våre klienter.

Ved å leve opp til disse verdiene, streber vi etter å være en pålitelig og respektert aktør innen psykologisk velvære, og bidra til å fremme klientenes trivsel og livskvalitet.

Behandlingsmetode og journalforståelse

Faglige retningslinjer for Grendel evidensbasert psykologi AS, by midjourney
Faglige retningslinjer for Grendel evidensbasert psykologi AS

Dette avsnittet gir en overordnet redegjørelse for hvordan behandlingen foregår i Grendel evidensbasert psykologi AS og har som hensikt å gi en forståelse for hvordan journalen skal leses og hvordan behandlingen har vært gjennomført. Vennligst merk at dette er en generell beskrivelse, og det kan være individuelle forskjeller i den konkrete behandlingen for hver pasient.

Terapeutisk tilnærming

Grendel evidensbasert psykologi AS baserer sin terapeutiske praksis på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT fokuserer på å hjelpe pasientene med å utvikle psykologisk fleksibilitet og evnen til å håndtere ubehagelige tanker, følelser og opplevelser, samtidig som de tar handlinger i tråd med sine personlige verdier og mål.

Diagnostisering

Grendel evidensbasert psykologi AS legger vekt på å stille kompetente diagnoser som grunnlag for behandlingen. En grundig og nøyaktig diagnose anses som en viktig forutsetning for god terapi. Ved tvil eller komplekse tilfeller henvises pasienten videre for ytterligere utredning og vurdering.

Behandlingsplan

Grendel evidensbasert psykologi AS anerkjenner at mange av deres klienter kommer med bekymringer og plager uten en klar diagnose. Behandlingsplanen tilpasses individuelt for å imøtekomme pasientens behov og mål. Varigheten av terapien kan variere avhengig av pasientens progresjon og når de føler at de har kommet langt nok til å klare seg selv.

Terapeutisk forhold og tilnærming

Grendel evidensbasert psykologi AS vektlegger et tillitsfullt og empatisk terapeutisk forhold. Pasientene tas på alvor, og terapeuten er åpen for å utforske og utdype eventuelle utrolige uttalelser fra pasientene. Terapien fokuserer på å gi klientene verktøy til å håndtere følelser og oppfordrer dem til å konfrontere følelsene sine, ikke unngå dem. Opplæring i mindfulness og trening i å kjenne etter egne følelser er viktig i terapien.

Kjernekompetansene i ACT

Grendel evidensbasert psykologi AS har som mål å introdusere klientene for de seks kjernekompetansene i ACT. Disse inkluderer aksept, kognitiv defusjon, nærvær, selv som kontekst, verdier og handling. Selv om det ikke er sikkert at begrepene formelt har blitt introdusert til klientene, vil samtalene med dem ha preg av bevisstgjøring rundt disse kompetansene.

Traumebehandling

Ved traumebehandling søker Grendel evidensbasert psykologi AS å bruke eksponeringsterapi med responsprevensjon, og det legges vekt på å unngå at eksponeringen overstiger en SUDS-skala (subjective units of distress) på 6. Det er vanlig å forklare og normalisere klientens forhold til følelser ved å gå gjennom sentralnervesystemet og hjernen.

Konvensjonelt forhold til diagnoser

Grendel evidensbasert psykologi AS har et konvensjonelt forhold til diagnoser og vektlegger kompetent diagnostisering som en viktig del av behandlingen.

Ved å lese journalen i lys av denne forståelsen, vil man kunne få en bedre innsikt i hvordan behandlingen har blitt gjennomført og hvilke terapeutiske metoder som har blitt benyttet for hver pasient i Grendel evidensbasert psykologi AS.

Dette dokumentet gir en overordnet beskrivelse av behandlingsmetoden og kan være til hjelp for å forstå hvordan journalen skal leses og hvordan behandlingen har foregått. Hvis det er behov for ytterligere informasjon eller spørsmål, er Grendel evidensbasert psykologi AS tilgjengelig for å gi mer detaljert informasjon.

Oppdragsbeskrivelse

Grendel er forpliktet til å hjelpe mennesker med å finne indre styrke, trivsel og psykologisk vekst. Vi gir terapeutisk omsorg og bruker evidensbaserte metoder for å fremme psykologisk fleksibilitet og livskvalitet. Vårt mål er å skape en trygg og empatisk terapeutisk relasjon som gir klientene muligheten til å utforske, akseptere og handle i tråd med sine verdier. Gjennom vårt engasjement, kunnskap og støtte ønsker vi å være en pålitelig ressurs for klientenes helhetlige velvære.