Grendels verdier

Gren­del er forankret i føl­gende verdier, som dan­ner grunnlaget for våre faglige ret­ningslin­jer for vår ter­apeutiske prak­sis og vår relasjon til klien­tene:

Empati og respekt Vi møter klien­tene med empati, forståelse og respekt for deres unike opplevelser og per­spek­tiv­er. Vi verd­set­ter mang­fold­et og anerk­jen­ner at hver klient har sin egen unike vei mot hel­bre­delse og vekst.

Kvalitet og evi­dens Vi er for­p­lik­tet til å levere behan­dling av høy kvalitet basert på evi­dens­baserte metoder og beste prak­sis. Vi hold­er oss opp­datert på forskn­ing og utvikling innen psykolo­gi for å sikre at vårt arbeid er faglig opp­datert og effek­tivt.

Tillit og kon­fi­den­sialitet Vi skaper et trygt og fortrolig ter­apeutisk rom der klien­tene kan åpent dele sine bekym­ringer og utfor­dringer. Vi ivare­tar klientenes kon­fi­den­sialitet og sikr­er deres tillit gjen­nom etiske ret­ningslin­jer og pro­fesjonell prak­sis.

Empow­er­ment og autono­mi Vi støt­ter klien­tene i å oppdage sin egen indre styrke og ressurs­er, og opp­for­dr­er dem til å ta ans­var for sin egen hel­bre­delsespros­ess. Vi verd­set­ter klientenes autono­mi og samar­bei­der med dem for å sette mål og ta informerte beslut­ninger.

Kon­tin­uerlig vekst og læring Vi er engas­jert i vår egen per­son­lige og faglige utvikling. Vi søk­er kon­tin­uerlig læring,  faglig utvek­sling og reflek­sjon for å forbedre våre ter­apeutiske   fer­digheter og til­by best mulig støtte til våre klien­ter.

Ved å leve opp til disse ver­di­ene, stre­ber vi etter å være en pålitelig og respek­tert aktør innen psykol­o­gisk velvære, og bidra til å fremme klientenes trivsel og livskvalitet.

Behandlingsmetode og journalforståelse

Faglige retningslinjer for Grendel evidensbasert psykologi AS, by midjourney
Faglige ret­ningslin­jer for Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS

Dette avs­nit­tet gir en overord­net redegjørelse for hvor­dan behan­dlin­gen foregår i Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS og har som hen­sikt å gi en forståelse for hvor­dan jour­nalen skal leses og hvor­dan behan­dlin­gen har vært gjen­nom­ført. Vennligst merk at dette er en generell beskriv­else, og det kan være indi­vidu­elle forskjeller i den konkrete behan­dlin­gen for hver pasient.

Terapeutisk tilnærming

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS baser­er sin ter­apeutiske prak­sis på Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py (ACT). ACT fokuser­er på å hjelpe pasien­tene med å utvikle psykol­o­gisk flek­si­bilitet og evnen til å håndtere ube­hagelige tanker, følelser og opplevelser, sam­tidig som de tar han­dlinger i tråd med sine per­son­lige verdier og mål.

Diagnostisering

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS leg­ger vekt på å stille kom­pe­tente diag­noser som grunnlag for behan­dlin­gen. En grundig og nøyak­tig diag­nose ans­es som en vik­tig forut­set­ning for god ter­api. Ved tvil eller kom­plekse til­feller hen­vis­es pasien­ten videre for ytterligere utred­ning og vur­der­ing.

Behandlingsplan

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS anerk­jen­ner at mange av deres klien­ter kom­mer med bekym­ringer og plager uten en klar diag­nose. Behan­dlings­pla­nen tilpass­es indi­vidu­elt for å imøtekomme pasien­tens behov og mål. Varigheten av ter­api­en kan variere avhengig av pasien­tens pro­gresjon og når de føler at de har kom­met langt nok til å klare seg selv.

Terapeutisk forhold og tilnærming

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS vek­t­leg­ger et tillits­fullt og empatisk ter­apeutisk forhold. Pasien­tene tas på alvor, og ter­apeuten er åpen for å utforske og utdype eventuelle utrolige uttalelser fra pasien­tene. Ter­api­en fokuser­er på å gi klien­tene verk­tøy til å håndtere følelser og opp­for­dr­er dem til å kon­fron­tere følelsene sine, ikke unngå dem. Opplæring i mind­ful­ness og tren­ing i å kjenne etter egne følelser er vik­tig i ter­api­en.

Kjernekompetansene i ACT

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS har som mål å intro­dusere klien­tene for de seks kjernekom­petansene i ACT. Disse inklud­er­er aksept, kog­ni­tiv defusjon, nærvær, selv som kon­tekst, verdier og han­dling. Selv om det ikke er sikkert at begrepene formelt har blitt intro­dusert til klien­tene, vil sam­ta­l­ene med dem ha preg av bevis­st­gjøring rundt disse kom­petansene.

Traumebehandling

Ved traume­be­han­dling søk­er Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS å bruke eksponer­ing­ster­api med respon­spre­ven­sjon, og det legges vekt på å unngå at eksponer­in­gen over­stiger en SUDS-skala (sub­jec­tive units of dis­tress) på 6. Det er van­lig å fork­lare og nor­malis­ere klien­tens forhold til følelser ved å gå gjen­nom sen­tral­nervesys­temet og hjer­nen.

Konvensjonelt forhold til diagnoser

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS har et kon­ven­sjonelt forhold til diag­noser og vek­t­leg­ger kom­pe­tent diag­nos­tis­er­ing som en vik­tig del av behan­dlin­gen.

Ved å lese jour­nalen i lys av denne forståelsen, vil man kunne få en bedre innsikt i hvor­dan behan­dlin­gen har blitt gjen­nom­ført og hvilke ter­apeutiske metoder som har blitt benyt­tet for hver pasient i Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS.

Dette doku­mentet gir en overord­net beskriv­else av behan­dlingsme­to­den og kan være til hjelp for å forstå hvor­dan jour­nalen skal leses og hvor­dan behan­dlin­gen har foregått. Hvis det er behov for ytterligere infor­masjon eller spørsmål, er Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi AS tilgjen­gelig for å gi mer detal­jert infor­masjon.

Oppdragsbeskrivelse

Gren­del er for­p­lik­tet til å hjelpe men­nesker med å finne indre styrke, trivsel og psykol­o­gisk vekst. Vi gir ter­apeutisk omsorg og bruk­er evi­dens­baserte metoder for å fremme psykol­o­gisk flek­si­bilitet og livskvalitet. Vårt mål er å skape en trygg og empatisk ter­apeutisk relasjon som gir klien­tene muligheten til å utforske, akseptere og han­dle i tråd med sine verdier. Gjen­nom vårt engas­je­ment, kunnskap og støtte ønsker vi å være en pålitelig ressurs for klientenes hel­hetlige velvære.