My first HTML document

I denne testen blir du sam­men­lignet med 700 men­nesker som alt har tatt testen. De er plukket fra LinkedIn, twit­ter og Face­book. Hvis du får en annen skår enn du er vant med, kan det komme av skjevhet i dette utval­get.

Les mye mer om test­ing på Om per­son­lighet­stest­ing.

Big 5‑skåren din er:

Det som kom­mer nå er en enkel beskriv­else av hvor­dan men­nesker som skår­er som deg har en ten­dens til å være. Beskriv­elsene er svært generelle og sier noe om hvor­dan du pleier å være over tid, ikke hvor­dan du kan være i korte peri­oder.. En mer detal­jert test med flere spørsmål vil kunne være mer pre­sis og mer beskrivende.

Styrke: 47

Du er omtrent like utad­vendt og selvhevende som gjen­nom­snit­tet. Av og til kan du trekke deg tilbake til tenek­bok­sen, av og til er du aktiv og fram­på.

Varme: 47

Du er like sosial og tillits­full som de aller fleste. Av og til er du mis­tenk­som og prøvende, av og til tillits­full og inklud­erende. Stort sett synes du det er uprob­lema­tisk å omgås andre men­nesker.

Kontroll: 47

Du er like ryd­dig og per­tentlig som folk flest. Du kan ha en ryd­dig pult på jobb eller en rotete sokkeskuff hjemme, eller omvendt. Stort sett er du fink til å holde orden når det trengs.

Følelser: 46

Du er like rolig og avbal­ansert som de fleste. Av og til dobbelt­sjekker du ting, av og til stol­er du på at alt går bra.

Kultur: 49

Du er like kul­tivert som folk flest. Av og til synes du det er fint med tradis­jon­er, i andre sam­men­henger kan du ønske deg siste nytt.

MBTI

Din sannsyn­lige MTBI-type er: ISTP

(Fork­laringer på typen: ISTP)

Belbin

Dine sannsyn­lige Bel­bin-roller er:

Shaper

Monitor/Evaluator

Les om Bel­bin-rol­lene på Bel­bin’s enkle fork­lar­ing.

Arbeidsroller

Dine sannsyn­lige fore­trukne arbei­d­sroller er:

Du er teo­retisk anlagt og lik­er å jobbe med ting som krev­er reson­ner­ing.

Du er prak­tisk anlagt og lik­er å arbei­de med konkrete ting.

Gren­del evi­dens­basert psykolo­gi har naturligvis tung kom­petanse på disse instru­mentene og bruk­er dem i sine tjen­ester. MBTI markeds­føres i Norge av Asses­sio, JTI av Opti­mas, og Bel­bin av Bel­bin Norge.

Hvis du lik­er denne testen: