Har bar­net ditt vært testet med WISC, og du sit­ter likev­el igjen med mange spørsmål?

Psykolog som har WISC-testet over 250 barn og hjulpet skole, forel­dre og elever å forstå hva skårene innebær­er kan gå gjen­nom resul­tatet du har fått, og vur­dere hvilke kon­klusjon­er som har vært trukket.

WISC-resul­tater brukes f.eks. ofte til å diag­nos­tis­ere ADHD eller asperg­er, selv om forsknin­gen sier at WISC ikke kan brukes slik.

Det er også mye forvir­ring rundt hvorvidt en WISC-pro­fil tyder på evner­ikhet eller ikke.

Gjen­nomgåelse samt skriftlig opp­sum­mer­ing: 950,-.