Vi tilbyr små og store work­shops hvor ledere og ansat­te i teamet, avdelin­gen eller bedriften får over­sikt over hvor­dan per­son­lighet vari­er­er i bedriften.

Opp­legget kan skred­der­sys. Men et typisk opp­legg er:

  1. Pre­sen­tasjon av grunn­leggende teori og bak­grunn. Vi hold­er det prak­tisk, hen­sik­ten er at deltak­erne dels skal forstå at vi befinner oss på viten­skapelig trygg grunn, dels at alle skal få nok forståelse til å dra prak­tisk nytte av den kunnskapen de får.
  2. Gjen­nomgåelse av hva fak­torene og faset­tene i NEO-PI betyr, da selvsagt med anled­ning til å stille spørsmål under­veis. Slik bevar­er vi anonymitet i detal­jene i resul­tatene, sam­tidig som hver enkelt får anled­ning til å sette seg inn i sine resul­tater.
  3. Visuell frem­still­ing av resul­tatene på grup­penivå. Slik blir det belyst hvilken pro­fil bedriften har, og hva dette kan bety for videre strate­gi­er.
  4. Diskusjon. Hva betyr dette for oss?

Disse work­shopene kom­bineres gjerne med strate­gisam­linger.